English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > narava
Narava

Naravovarstveni pogoji in soglasja

Za naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje je potrebno zaprositi v primeru, da se bodo predvidena dela oz. poseg v naravo izvajal na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status.

Območja, ki imajo s predpisi na področju ohranjanja narave poseben status so naslednja:

  • območja Natura 2000 - posebna varstvena območja in potencialna posebna varstvena območja, določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih
  • zavarovana območja, določena z akti o zavarovanjih in
  • območja naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena.

Mnogokrat se varovana območja, zavarovana območja in območja naravnih vrednot tudi prekrivajo.

V primeru da se poseg nahaja na ekološko pomembnem območju naravovarstveno soglasje ni potrebno.

Prav tako naravovarstvenega soglasja v skladu z Zakonom o ohranjanju narave ni potrebno pridobiti, če je za gradnjo objekta predpisan postopek presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. V tem primeru se namesto naravovarstvenega soglasja izda okoljevarstveno soglasje.

Nova Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: Uredba o posegih v okolje) določa tudi predhodni postopek oziroma postopek predhodne presoje, v katerem se ugotovi ali bo treba za posamezen poseg izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Priloga 1 Uredbe o posegih v okolje določa posege, za katere je presoja vplivov na okolje vedno obvezna in posege, za katere se lahko obveznost presoje vplivov na okolje določi v predhodnem postopku, v kolikor se ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

Ne glede na zgoraj navedeno, pa mora biti predhodni postopek izveden za vse posege, naštete v prilogi 1, ne glede na navedene pragove, če so ti posegi sofinancirani iz sredstev Evropske unije, pri čemer se predhodni postopek izvede, preden se zaprosi za dodelitev finančnih sredstev.

Če iz vloge za naravovarstveno soglasje izhaja, da gre za poseg iz Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, naveden in označen z naslovom PP (predhodni postopek), se izda sklep o prekinitvi postopka izdaje naravovarstvenega soglasja do razrešitve predhodnega vprašanja. V predhodnem postopku se ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Več:

Predhodni postopek

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO