English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira
O agenciji

BOBER kohezijski skladi

Operacija "Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji"

V okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture (OP ROPI) za obdobje 2007 – 2013 Agencija Republike Slovenije za okolje izvaja operacijo (projekt) "Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji". Poimenovala ga je BOBER, kar je kratica za Boljše Opazovanje za Boljše Ekološke Rešitve (angl. Better Observation for Better Environmental Response).

Namen projekta v širšem smislu je povečanje sposobnosti celostnega proučevanja in spremljanja dejavnikov v vodnem krogu z različnih vidikov. Pomemben je predvsem vidik uravnoteženega prostorskega načrtovanja (boljše upravljanje z vodami) in izgradnje reprezentativnih merilnih mrež, ki bodo podpirale ocenjevanje stanja vodnih teles. Z vidika varstva okolja ter učinkovite in trajnostne rabe naravnih virov je pomembna predvsem zaščita pitnih voda - določanje nevarnih toksičnih snovi v okolju ter seveda tudi vidik zaščite zdravja in življenja ljudi in premoženja pred posledicami naravnih nesreč (zaščita pred poplavami in sušami), ki mora temeljiti na pravilni in pravočasni meteorološki in hidrološki napovedi in zagotavljanju podatkov v realnem času.

Namenski cilji projekta so:

  • izboljšano spremljanje stanja vodnega okolja,
  • izboljšano poznavanje in ocenjevanje stanja vodnega okolja v Sloveniji in
  • posledično kakovostne hidrološke in meteorološke napovedi, kar bo dolgoročno omogočalo natančnejše napovedovanje ekstremnih hidroloških razmer ter celovitejše varstvo in ohranjanje vodnih virov.

Objektni cilji projekta so:

  • nadgrajena in posodobljena merilna mreža (podzemne vode, površinske vode, meteorološke postaje, radar),
  • izgrajeni oz. pridobljeni novi prostori (laboratorij, pomorski center),
  • nakup potrebne merilne opreme in posodobljen računski center,
  • izdelana in vpeljana nova programska oprema ter modeli za napovedovanje.

Projekt je bil potrjen v okviru OP ROPI že avgusta 2007, od tega leta naprej potekajo na Agenciji tudi posamezne aktivnosti kot priprava na izvedbo projekta. Sklep Evropske komisije je bil izdan 25.5.2010.Projekt se je zaključil julija 2016.

Predvideni stroški projekta so ocenjeni na 32.962.821 EUR. Projekt ne bo ustvarjal prihodka. Denarna sredstva za financiranje projekta so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije na proračunskih postavkah ARSO, in sicer:

  • PP št. 9537 - SSSV – Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v RS – 07-13 – udeležba EU 85%, in
  • PP št. 9431 - SSSV – Nadgradnja sistema za spremljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v RS – 07-13 – slovenska udeležba 15%.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve »Zmanjševanje škodljivega delovanja voda«.

Kontaktni osebi, ki dajeta informacije o izvajanju:
mag. Gregor Sluga, vodja projekta: gregor.sluga[at]gov.si; tel.: 01 478 44 76
dr. Heda Kočevar, vodja projektne pisarne: heda.kocevar[at]gov.si; tel: 01 478 44 96

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO