English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira > DriDanube
O agenciji

Interreg DriDanube

Projekt "Drought risk in the Danube Region"

(Tveganje za sušo v Podonavski regiji)

Zakaj projekt DriDanube?

V Sloveniji in tudi širše, na območju Podonavja, je v zadnjem desetletju opazen trend povečevanja pogostosti in jakosti suš, zaradi česar postaja suša eden glavnih izzivov na področju upravljanja z vodnimi viri na tem območju. Kljub škodi, ki jo povzroča predvsem v ranljivih sektorjih kot so to kmetijstvo, energetika, vodni promet in vodooskrba, pa je ocenjevanje posledic suše ter upravljanje z njo v regiji še vedno nezadostno. Sledenje suši marsikje ni sistematično in nima vključenih poenotenih metod za oceno jakosti suše, njenih posledic in tveganj za sušo. Podatki o ocenah škode ob sušnih dogodkih so med državami v regiji slabo dostopni in razpršeni. Prav tako je na tem področju pomanjkljivo sodelovanje med političnimi odločevalci, hidrološkimi in meteorološkimi službami ter raziskovalnimi ustanovami. Posledično je slabše zastavljena politika upravljanja in odzivanja na sušo.

Namen in glavni cilji projekta

Z namenom preseči omenjene težave sledenja in upravljanja s sušo smo na Agenciji RS za okolje (ARSO) vzpostavili projekt »DriDanube - Drought Risk in the Danube Region« oziroma »Tveganje za sušo v podonavski regiji«. Projekt se izvaja v povodju reke Donave, ki obsega 14 držav s skupno 80 milijoni ljudi. V drugo največje porečje v Evropi sodi tudi Slovenija s kar 75% površine svojega ozemlja. Glavni namen projekta je povečanje odpornosti celotne družbe na pojav suše v Podonavju in sicer z uporabo najnovejše tehnologije pri sledenju in napovedovanju suše ter z razvojem strategije odziva na sušo in posledično boljšim sodelovanjem med odgovornimi ustanovami in glavnimi odločevalci.

Namenski cilji projekta so zato:

  • izboljšati spremljanje suše z razvojem inovativnega Sušnega uporabniškega servisa, ki bo združeval vse dostopne podatke, vključno s podatki, pridobljenimi z daljinskim zaznavanjem,
  • posodobiti in poenotiti ocenjevanje tveganja za sušo med vsemi sodelujočimi državami z vpeljavo skupne čezmejno usklajene metodologije za oceno tveganja za sušo in oceno posledic suše ter
  • doseči proaktiven pristop upravljanja s sušo in sicer z razvojem poenotene strategije upravljanja s sušo, ki bo pripomogla k učinkovitejšemu odzivu pred in med sušnim dogodkom in bo podala jasne smernice, kako preseči pomanjkljivosti v procesu odločanja v primeru suše. Vključevala bo poenoten postopkovnik za boljše sodelovanje med odgovornimi ustanovami pri upravljanju s sušo, prav tako pa bo v okviru strategije vzpostavljen tudi sistem pravočasnega opozarjanja na sušo.

What How Why DriDanube

Nekaj splošnih podatkov o projektu

Projekt "DriDanube" se izvaja v okviru transnacionalnega programa Podonavje (Danube Transnational Programme), ki predstavlja finančni instrument Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se je začel 1.1.2017, aktivnosti pa se bodo zaključile predvidoma 30.6.2019.

ARSO ima v projektu vlogo vodilnega partnerja (skrbi za vsebinsko in finančno poslovanje celotnega projekta), v njem pa sodeluje še 14 projektnih in 8 pridruženih strateških partnerjev. Projekt tako združuje organizacije iz različnih sektorjev: vanj so vključene nacionalne hidrometeorološke službe, nevladna organizacija ter znanstveno-raziskovalni centri.

KickOff DriDanube Karta DriDanube

Projekt bo prispeval k Strategiji EU za Podonavje (EU Strategy for the Danube Region - EUSDR) in njenim prioritetnim področjem: okoljska tveganja, obnavljanje in ohranjanje kakovosti voda ter razvoj družbe znanja.

Skupna vrednost projekta je 1,97 milijona EUR, v deležu 85 % upravičenih stroškov pa ga sofinancira Evropska Unija.

Spletne strani programa sodelovanja Interreg Danube Transnational Programme
Spletna stran projekta DriDanube

Vabilo k sodelovanju pri projektu

K sodelovanju vabimo prostovoljce za poročanje o posledicah suše. Sodeluje lahko vsak, ki je pripravljen enkrat tedensko izpolniti spletni vprašalnik, ki je dostopen na povezavi. https://questionnaire.intersucho.cz/si/. Izpolnjeni spletni vprašalniki so neprecenljiv vir podatkov za ocene suše in zmanjševanje povzročene škode. Sateliti namreč zaznavajo, kje suša je. slabo pa opišejo stopnjo poškodbe in prizadetost rastlin. Ta opis pa lahko zagotovijo terenski opazovalci.

Kontaktni osebi, ki dajeta informacije o izvajanju:
dr. Andreja Sušnik, vodja projekta: andreja.susnik[at]gov.si; tel.: 01 478 40 73,
mag. Maja Žun, pomočnica vodje projekta: maja.zun[at]gov.si; tel.: 01 478 41 10.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO