English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira > Eco-AlpsWater
O agenciji

EcoAlpsWater

Projekt »Inovativno ekološko vrednotenje in strategija upravljanja z vodami za zaščito ekosistemskih storitev v alpskih jezerih in rekah« – Eco-AlpsWater

(Innovative Ecological Assesment and Water Management Strategy for the Protection of Ecosystem Services in Alpine Lakes and Rivers)

Projekt Eco-AlpsWater se izvaja v okviru transnacionalnega programa sodelovanja Območje Alp za obdobje 2014-2020. Sodi v prednostno os »Življenjski prostor Območja Alp – Izboljšanje varovanja, ohranitve in ekološke povezanosti Območja Alp«.

Agencija RS za okolje zagotavlja spremljanje stanja voda v Sloveniji (monitoring kakovosti voda). Monitoring vključuje spremljanje kemijskega in ekološkega stanja površinskih voda, kemijskega stanja podzemnih voda ter spremljanje stanja voda na območjih s posebnimi zahtevami.

Ekološko stanje voda vrednotimo na podlagi dolgoročnega in sistematičnega monitoringa vrstne sestave in številčnosti bioloških elementov kakovosti: pritrjenih alg (fitobentos, makroalge), planktonskih alg (fitoplankton), višjih vodnih rastlin (makrofiti), bentoških nevretenčarjev in rib. S spremljanjem osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov, posebnih onesnaževal in hidromorfoloških elementov spremljamo tudi stanje njihovega življenjskega okolja. Ekološko stanje voda vrednotimo v vodotokih, jezerih, zadrževalnikih in obalnem morju. Podatki letnega monitoringa ekološkega stanja voda so podlaga za obdobne ocene ekološkega stanja voda, ki kot del načrtov upravljanja voda predstavljajo osnovo za opredelitev ciljev in ukrepov za doseganje dobrega stanja voda in preprečevanje slabšanja stanja.

Projekt Eco-AlpsWater je v prvi vrsti namenjen primerjavi in nadgradnji tradicionalnih načinov vrednotenja ekološkega stanja v jezerih in vodotokih za biološka elementa fitoplankton in fitobentos, ki se izvajajo v okviru rednega dela na ARSO, z novodobnimi genetskimi pristopi, za katere se predvideva, da bodo v prihodnosti lahko nadgradili oz. morda celo nadomestili zamudne in taksonomsko manj precizne tradicionalne metode. Genetski pristop vrednotenja ekološkega stanja v primerjavi s tradicionalnim taksonomskim pristopom pomeni večjo natančnost in zanesljivost pri določanju ekološkega stanja, poleg tega pa tudi znatno poenostavitev vzorčenja in analiz, kar je tako časovno, kot tudi ekonomsko bolj upravičeno. Dosedanji rezultati na tem področju so obetavni, čeprav je za nadgradnjo starih metod z novimi tehnikami vrednotenja ekološkega stanja potrebnih še kar nekaj raziskav, tudi v okviru Eco-AlpsWater projekta.

Projekt se je začel 17. 04. 2018 in bo trajal do 16. 04. 2021.

Vrednost celotnega projekta je 1.804.494,95 EUR, delež ARSO znaša 121.554,65 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85%, in s strani Republike Slovenije v deležu 15%.

Vodilni partner projekta je Fondazione Edmund Mach (FEM) iz Trento, Italija. V projektu sodeluje še 11 projektnih partnerjev in sicer raziskovalne inštitucije in okoljske agencije pristojne za monitoring iz Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije, Švice in Francije. V projektu sodeluje tudi 37 inštitucij, ki imajo vlogo opazovalca.

Kontaktni osebi, ki dajeta informacije o izvajanju:
dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič, vodja projekta: Aleksandra.Krivograd-Klemencic[at]gov.si; tel.: 01 478 72 80,
mag. Špela Remec Rekar, namestnica vodje projekta: Spela.Remec-Rekar[at]gov.si; tel.: 04 578 03 90.

Program transnacionalnega sodelovanja Območje Alp

Pravno obvestilo: Za to objavo je odgovoren izključno avtor. Organi programa ne odgovarjajo za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO