English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > EU sofinancira > FRISCO1
O agenciji

Frisco Interreg

Projekt »Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – negradbeni ukrepi« - FRISCO1

(Cross-Border Harmonized Slovenian-Croatian Flood Risk Reduction 1 - Non Structural Measures)

Projekt »Čezmejno usklajeno slovensko-hrvaško zmanjševanje poplavne ogroženosti – negradbeni ukrepi« (FRISCO1) se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška in sodi v prednostno os »Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih«. Je prvi odobren strateški projekt v okviru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija – Hrvaška za programsko obdobje 2014-2020 (Interreg V-A Slovenija – Hrvaška). Začel se je 11. 4. 2016 in bo trajal do 10. 4. 2019. Celotna vrednost projekta je 4,07 milijonov EUR, delež ARSO znaša 510.000 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85 % in s strani Republike Slovenije v deležu 15%. Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška obsega 17 statističnih regij v Sloveniji in županij na Hrvaškem. S sodelovanjema v projektu Frisco1 želita Slovenija in Hrvaška zmanjšati poplavno ogroženost v porečjih, preko katerih poteka meja med državama.

Vzdolž slovensko-hrvaške meje predstavljajo poplave nevarnost s čezmejnimi učinki in narekujejo celovito ukrepanje. V okviru programov teritorialnega sodelovanja se je ponudila priložnost za skupno reševanje poplavne problematike. Projekt FRISCO1 zaznamuje celovitost v prostorskem smislu (zajeta so vsa porečja vzdolž slovensko-hrvaške meje) in v smislu nabora ukrepov (zajeti so vsi glavni negradbeni ukrepi s področij pripravljenosti, preprečevanja in odziva na poplave).

Glavna cilja projekta sta:

  • zmanjšanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave ter Mure z izvedbo negradbenih ukrepov in s čezmejno usklajenim delovanjem na področju poplavne ogroženosti ter
  • priprava dokumentacije za optimalne gradbene ukrepe, ki se bodo izvedli v enem ali več naslednjih projektih.

V projektu sodeluje osem (nacionalnih državnih in javnih institucij) partnerjev iz Slovenije in Hrvaške, in sicer: vodilni partner Hrvatske vode, nacionalni vodilni partner za Slovenijo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Uprava RS za zaščito in reševanje, Inštitut za hidravlične raziskave, Državni hidrometeorološki zavod in Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Agencija RS za okolje sodeluje pri številnih aktivnostih, ki prispevajo h glavnim ciljem projekta, kot na primer: izdelava čezmejno usklajene študije poplavne ogroženosti s podrobnim opisom trenutnega stanja in alternativnimi rešitvami ter opredelitvijo in utemeljitvijo optimalnih ukrepov; bilateralno usklajene karte poplavne ogroženosti za različne poplavne scenarije. Za naslednje aktivnosti pa je odgovorni partner na projektu:

  • zbiranje, upravljanje in izmenjava podatkov, ki se nanašajo na poplavno ogroženost (npr. rečni profili, meterološki in hidrološki podatki, prostorski podatki, topografija), se bo izvajala na čezmejnih porečjih Sotle, Mure in Dragonje ter
  • izdelava oziroma nadgradnja hidroloških in hidravličnih modelov, ki so del obstoječih hidroloških prognostičnih sistemov v Sloveniji in na Hrvaškem, se bo navezovala na čezmejna porečja Drave, Mure in Dragonje.

Agencija je v okviru že izvedenega kohezijskega projekta BOBER pridobila bogate izkušnje na področju negradbenih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti, zlasti pri spremljanju in napovedovanju meteoroloških in hidroloških pojavov ter poplav. V projektu FRISCO1 pa bodo na čezmejnih porečjih razviti manjkajoči sistemi za hidrološko napovedovanje na obmejnih rekah, obstoječi pa bodo poenoteni in izboljšani.

V prvi šestmesečni periodi projekta, izmed skupno 6 period, so potekale priprave in partnerska usklajevanja za izvedbo aktivnosti priprave zbirke podatkov (skupno orodje 1) v podporo zmanjševanju poplavne ogroženosti in nadgradnje modelskih komponent hidrološkega prognostičnega sistema (skupni model 2). V drugi periodi smo opravili nakupe opreme, ki je bila nujna za uspešno pripravo skupnega orodja 1 in skupnega modela 2, in izvedli geodetske meritve v porečjih Dragonje, Sotle in Mure. V tretji periodi projekta smo pripravili usklajeno zbirko podatkov s spremljevalnimi dokumenti in kartografskimi prikazi za predhodno omenjena porečja in pričeli z aktivnostjo priprave skupnega modela 2 za porečja Mure, Drave in Dragonje. V četrti in peti periodi smo izdelali izboljšane hidrološke in hidrodinamične modele skupnega modela 2 in vzpostavili okolje za njihovo testno delovanje. Hkrati smo pričeli s pripravo orodja za vizualizacijo rezultatov simulacij skupnega orodja 2, ki bo ob koncu projekta hidroloških službam v Sloveniji in na Hrvaškem omogočalo celosten pregled trenutnega in napovedanega hidrološkega stanja v projektnih porečjih. Trenutno (v šesti periodi) izvajamo aktivnosti spremljanja testnega delovanja in vizualizacije rezultatov skupnega modela 2 (Mura, Drava in Dragonja). Ves čas izvajanja projekta pa spremljamo in podpiramo aktivnosti, ki jih vodijo ostali partnerji na projektu FRISCO1.

Kontaktni osebi, ki dajeta informacije o izvajanju:
dr. Sašo Petan, vodja projekta: saso.petan [at]gov.si; tel.: 01 478 41 86,
Špela Sotenšek, projektna pisarna: spela.sotensek[at]gov.si; tel: 01 478 44 18.

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška
Spletna stran projekta Frisco1
Predstavitveni film projekta

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO