English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > okoljski znaki > Ecolabel
O agenciji

ECOLABEL - Znak za okolje (okoljska marjetica)

Znak za okolje Evropske unije (Ecolabel flower oziroma okoljska marjetica) je zelo zanimiv instrument zagotavljanja varstva okolja, ki je prostovoljen in osnovan na tržni osnovi. Znak odlikuje proizvode oziroma storitve, ki zadovoljujejo visoke okoljske standarde ter visoka merila glede uporabnosti. Okoljska marjetica pomeni za njenega pridobitelja dodano vrednost in konkurenčno prednost na rastočem trgu blaga in storitev.

Znak za okolje je znak, ki ga je Evropska unija vpeljala v svoj pravni red že od leta 1992, njegovega pridobitelja pa zavezuje k trajni strategiji varovanja okolja v največji možni meri v celotnem življenjskem obdobju proizvodov oziroma storitev, ki jih ponuja tržišču.

Skupine proizvodov, ki lahko pridobijo znak za okolje:

Osebna nega

Čistila

Oblačila in obutev

“Naredi sam”

Elektronska oprema

Talne obloge

Pohištvo

Vrtnarjenje

Papir

Počitniške nastanitve

Lubrikanti

Sklep Komisije 2018/1702/EU

Pridobitev znaka za okolje v Sloveniji

Pravno podlago za pridobitev znaka za okolje Evropske unije (Ecolabel flower oziroma okoljske marjetice) v Sloveniji predstavlja 31. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdI. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12), ki določa, da se za spodbujanje proizvodnje izdelkov ali opravljanja storitev, ki imajo v primerjavi drugimi istovrstnimi proizvodi manjše negativne vplive na okolje v celotnem obdobju svojega obstoja in s tem prispevajo k učinkoviti rabi delov okolja ter visoki stopnji varstva okolja, lahko podeli znak za okolje. Skupine proizvodov oziroma storitev, pogoji, ki jih mora proizvod izpolnjevati za pridobitev znaka za okolje, in oblika znaka, so določeni s predpisi EU, ki se nanašajo na sistem EU za podeljevanje znaka za okolje. Med temi predpisi velja omeniti naslednje:

  • Individualne odločbe Komisije EU, ki določajo okoljska merila za posamezne vrste proizvodov in storitev, katerim se ta znak lahko podeli (izdelki za osebno nego, čistila, oblačila in obutev, elektronska oprema, pohištvo, izdelki za dom, turistične storitve itd.)

Znak za okolje podeljuje Agencija Republike Slovenije za okolje z upravno odločbo na način in pod pogoji, določenimi s prej navedenimi predpisi EU, pri čemer mora oseba, ki je znak pridobila, plačati tudi posebno pristojbino za vlogo ter letno pristojbino. Podatke o podeljenem znaku je treba sporočiti Komisiji EU takoj, ko postane odločba o podelitvi znaka pravnomočna.

Uporaba Znaka za okolje

Znak za okolje se mora uporabljati na način in pogoji, kot so določeni v posebni pogodbi o pogojih za uporabo znaka za okolje sklenjeni s pridobiteljem znaka in Agencijo Republike Slovenije za okolje. Pridobitelj je dolžan na agencijo letno posredovati podatke za izračun letne pristojbine, pri čemer ne sme uporabljati znaka za okolje, če ni plačal pristojbine za vlogo in letnih pristojbin skladno s pogodbo oziroma ne izpolnjuje več osnovnih pogojev po evropskih predpisih.

Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO