English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > podnebne spremembe > Register emisijskih kuponov
Podnebne spremembe

Register emisijskih kuponov

Objava ICE tabele

Skladno z Uredbo Komisije EU št. 1123/2013 z dne 8. novembra 2013 objavljamo ICE (International Credit Entitlement) tabelo, ki prikazuje upravičenost do mednarodnih dobropisov (CER, ERU) za upravljavce nepremičnih naprav in operaterje zrakoplovov.

Pripete datoteke

NOVO: Objava seznama imetnikov dovoljenj za izpuščanje toplogrednih plinov in imetnikov odločb o napravi de minimis

Skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 47/13) objavljamo seznam imetnikov dovoljenj za izpuščanje toplogrednih plinov in imetnikov odločb o napravi de minimis.

Veljavnost sheme de minimis pomoči št. M001-2399253-2013, izdane na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti pri pomoči de minimis(UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5), je do 30. 6. 2014. Do potrditve nove sheme upravljavci naprav niso oproščeni plačila okoljske dajatve oziroma upravičeni do vračila okoljske dajatve. Več informacij je na strani Ministrstva za finance, povezava do dokumenta Podaljšanje obstoječih shem državnih pomoči je tu spodaj.

Pripete datoteke

Zamik transakcije v registru Unije

Iz varnostnih razlogov so prenosi pravic do emisije (= emisijski kuponi) samodejno odloženi za 26 ur. Poleg tega se opravljajo samo med delovnim časom, od ponedeljka do petka, med 10.00 in 16.00 po srednjeevropskem času.
Če torej začnete izvajati transakcijo izven delovnega časa, se bo ta začela šele naslednji delovni dan. Če na primer transakcijo začnete 21. septembra 2012 ob 9.00, bo ta transakcija dokončana 22. septembra ob 12.00. Več primerov najdete v priloženem dokumentu.

Pripete datoteke

Vsaka država članica imenuje organ (= nacionalni administrator), preko katerega dostopa do svojih računov in računov v registru Unije, ki so v pristojnosti države članice, ter z njimi upravlja. Agencija Republike Slovenije za okolje opravlja naloge nacionalnega administratorja v Sloveniji. Vsak nacionalni administrator države članice deluje tudi kot administrator njenega registra KP (= pogodbenica Kjotskega protokola).

Upravljanje registra je skladno z določili Zakona o varstvu okolja, Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in Uredbe Komisije 920/2010/ES za standardiziran in zavarovan sistem registrov, z upoštevanjem obveznosti države, ki izhajajo iz Kjotskega protokola.

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na administratorje registra Unije za Slovenijo, ki nudijo pomoč uporabnikom registra.

Kontaktni podatki:

  • E: registerCO2.arso@gov.si
  • T: (+386) 1 478 4087 in (+386) 1 478 4455
  • F: (+386) 1 478 4051
Na vrh

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO