English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > podnebne spremembe > Register emisijskih kuponov > Letalske dejavnosti
Podnebne spremembe

Letalske dejavnosti

Vključitev letalske dejavnosti v sistem trgovanja z emisijami toplogrednih plinov

Vrste letalskih dejavnosti, za katere morajo operatorji zrakoplovov izvajati monitoring toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, so določene v Uredbi o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov (Ur.l. RS, št. 55/11 in 1/13).

Implementacija evropske zakonodaje

Direktiva 2008/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 je dopolnila Direktivo 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi vključitve letalskih dejavnosti v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti.

Smernice so v naš pravni red prenesene v:

  • Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl.US, 112/06-Odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg)
  • Uredbo o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov (Ur.l. RS, št. 55/11 in 1/13).

Podelitev emisijskih kuponov operatorjem zrakoplovov

Vse države članice so, skladno z Direktivo 2003/87/ES in njenimi dopolnitvami, dolžne objaviti količino brezplačno podeljenih emisijskih kuponov operatorjem zrakoplovov in sicer za tiste operatorje, za katere je bila na Komisijo vložena prošnja za brezplačno podelitev emisijskih kuponov.

Podelitev emisijskih kuponov operatorjem zrakoplovov za leta 2013-2016

Mednarodna organizacija civilnega letalstva (ICAO) se je na svoji 38. Generalni skupščini odločila razviti tržno naravnan sistem z ukrepi na področju obravnave emisij toplogrednih plinov iz letalstva. Ukrepi se bodo uporabljali od leta 2020.

V odziv na ta dogodek je Evropska unija sprejela Uredbo 2014/421/EU o spremembi Direktive 2003/87/ES, v zvezi z letalstvom, ki je začela veljati 30. aprila 2014. Glavna sprememba je, da se od 2013-2016 obveznosti poročanja in predaje nanašajo le na emisije iz letov znotraj evropskega gospodarskega prostora (EGP). Skladno s tem se število brezplačnih pravic, izdanih v letih 2013-2016, prilagodi zmanjšani pokritosti letov.

Število emisijskih kuponov, brezplačno podeljenih operatorjem zrakoplovov v Sloveniji za leta 2013 – 2016 skladno z Uredbo 2014/421/EU, je prikazano v spodnji tabeli:

Operator zrakoplova CRCO. identif. številka Identif. operatorja zrakoplova 2013 2014 2015 2016
Adria Airways d.o.o. 129 200332 38.891 38.891 38.891 38.891

Podelitev emisijskih kuponov operatorjem zrakoplovov za leta 2017- 2020

Dne 13. decembra 2017 je bila sprejeta Uredba (EU) 2017/2392 o spremembi Direktive 2003/87/ES zaradi ohranitve obstoječih omejitev področja uporabe za letalske dejavnosti, ki obstoječe omejitve podaljšuje do 31. decembra 2023. Obveznosti poročanja in predaje se tako še naprej nanašajo le na emisije iz letov znotraj evropskega gospodarskega prostora (EGP).

Letno število brezplačnih pravic, izdanih v letih 2017 – 2020 ostaja enako kot v letih 2013 – 2016. Od 1. januarja 2021 pa se pri številu pravic, podeljenih operatorjem zrakoplovov, upošteva uporaba linearnega faktorja 2,2 %.

Število emisijskih kuponov, brezplačno podeljenih operatorjem zrakoplovov v Sloveniji za leta 2017 – 2023 skladno z Uredbo (EU) 2017/2392, je prikazano v spodnji tabeli:

Operator zrakoplova CRCO identif. številka Identif. operatorja zrakoplova 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Adria Airways d.o.o. 129 200332 38.891 38.891 38.391 38.891 38.035 37.180 36.324

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO