English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > Predpisi
Varstvo okolja

Predpisi s področja presoje vplivov na okolje

Zakon o varstvu okolja
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6527
Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8124
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5539

Direktive

Direktiva 85/337/EGS
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:01:31985L0337:SL:PDF
Direktiva 2009/31/EC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0114:0135:SL:PDF
Direktiva 97/11/EGS
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0011:SL:HTML
Direktiva 2003/35/EGS
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32003L0035:SL:PDF
Direktiva 96/61/ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0061:20031120:SL:PDF
Direktiva 2011/92/EU
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Generalni direktor
Novice
Strateški dokumenti
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO