English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > presoja vplivov na okolje > Predpisi
Varstvo okolja

Predpisi s področja presoje vplivov na okolje

Zakon o varstvu okolja
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1545
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6527
Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8124
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5539

Direktive

Direktiva 85/337/EGS
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:01:31985L0337:SL:PDF
Direktiva 2009/31/EC
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0114:0135:SL:PDF
Direktiva 97/11/EGS
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0011:SL:HTML
Direktiva 2003/35/EGS
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32003L0035:SL:PDF
Direktiva 96/61/ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1996L0061:20031120:SL:PDF
Direktiva 2011/92/EU
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:EN:PDF

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO