English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > o agenciji > novice
O agenciji

Arhiv novic za zadnjih 6 mesecev

21. marec 2019

Svetovni dan voda - Nikogar ne bomo prezrli

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje bdimo nad celotnim vodnim krogom, s poudarkom na spremljanju količinskega stanja voda in izboljšanju kakovosti voda. Prav zaradi obilja te življenjske dobrine v Sloveniji moramo s trajnostno naravnanim odnosom do okolja poskrbeti, da bo Slovenija ostala bogata z vodo še naprej in bodo vsi prebivalci imeli dostop do pitne vode.

Tema letošnjega svetovnega dneva voda, 22. marca, je »Voda za vse« (Water for all) z vodilom: »Nikogar ne bomo prezrli« (Leaving no one behind), kar je priredba osrednje obljube Agende 2030 za trajnostni razvoj (2015): z napredovanjem trajnostnega razvoja morajo imeti koristi vsi ljudje in vse skupnosti. Cilj 6 te Agende je: Vsem zagotoviti dostop do zdrave vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri do leta 2030, kar dejansko pomeni, da ne bomo prezrli nikogar.

voda

Pripete datoteke

20. marec 2019

Poplave so del našega vsakdana

Vabilo na dogodek ob svetovnem dnevu voda

Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije in Agencija Republike Slovenije za okolje vabijo 21. 3. 2019 na predavanja ter okroglo mizo in razstavo na temo poplav. Dogodek bo potekal na Filozofski fakulteti, Aškerčeva 2, Ljubljana, od 9.30 do 13.00.

Teme okrogle mize:
- Poplave so naravni pojav, ki ga ni mogoče preprečiti, lahko pa omilimo posledice in
se prilagodimo.
- Podnebne spremembe prispevajo k večji verjetnosti pojava poplav, kar zahteva
ozaveščanje in dolgoročno prilagajanje nanje.
- Preventivni sonaravni ukrepi in premišljena raba prostora izboljšujejo možnosti
izogibanja večjim škodam zaradi poplav.

Sodelujejo: dr. Peter Frantar, mag. Florjana Ulaga, Igor Lipovšek, dr. Marko Krevs, dr. Karel Natek, dr. Mitja Bricelj, dr. Dušan Plut, dr. Nataša Viršek Ravbar, dr. Gregor Kovačič, Marjan Jarnjak.

Vabilo

19. marec 2019

Bolje pripravljeni na sušo

Od kriznega upravljanja k upravljanju s tveganji

V okviru projekta DriDanube - Tveganje za sušo v Podonavju - ki ga vodi Agencija Republike Slovenije za okolje, je danes potekal zaključni Nacionalni seminar o suši. Sporočilo seminarja je: Kljub ponavljajočim se sušam in povzročeni škodi se sušo še vedno dojema kot redek in manj pomemben pojav. Zato nanjo niso dovolj pozorni niti politika in vladne službe, niti državljani. Glede na izkušnje lahko rečemo, da na pojav naslednje suše nismo dobro pripravljeni. V Sloveniji je za sušo - podobno kot za druge, na vodo vezane naravne nesreče - za preventivo namenjeno 10 % sredstev, 90 % pa odpravljanju posledic. Čas je, da namesto beleženja nastale škode, naredimo načrt, kako bi preprečili škodo, ali jo vsaj omilili.

V projektu so sodelujoči partnerji izdelali orodja za zaznavanje suše in predlagali izdelavo strategije, s pomočjo katere bi bili na suše pripravljeni.

udeleženci

15. marec 2019

Primerjava rezultatov modeliranja vsebnosti nitrata v vodi pod koreninskim območjem tal v Spodnje Savinjski dolini

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje razvijamo model za oceno izpiranja nitrata iz tal. Izdelali smo primerjalno analizo rezultatov modeliranja vsebnosti nitrata v vodi pod koreninsko cono tal z enodimenzijskim modelom DNDC in z regionalnim modelom GROWA-DENUZ na območju plitvega aluvialnega vodonosnika Spodnje Savinjske doline.

Ob uporabi koncepta hidroloških enot HRU, Cohenove Kappa statistike ter ARC metrike ocenjevanja zanesljivosti prostorskih modelov smo ugotovili območja ujemanja in razhajanja modelskih rezultatov. Dobro ujemanje je bilo ugotovljeno pri najvišjih vrednostih, odstopanja pa so bila zaznana predvsem v nižjem delu razpona modeliranih vrednosti, kjer gre domnevno za razlike pri ocenah denitrifikacijskih pogojev v aerobnih pogojih hipoglejev in psevdoglejev s podzemno vodo plitvo pod tlemi in za razlike v scenarijih gnojenja ter kmetijske prakse.

V skladu Direktivo Sveta 91/676/EEC, ki se nanaša na varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov, morajo države članice v 4–letnih obdobjih, ki sledijo objavi direktive (1995-1999; 2000-2003, 2004-2007, 2008-2011, 2012-2015, 2016-2019 itn.) poročati Evropski komisiji. Modeli in ugotovitve bodo pomagale poročevalcem pri napoved prihodnjega razvoja kakovosti voda.

8. marec 2019

Zgodnja pomlad v feno risanki

Oglejte si animiran prikaz tempa letošnjega cvetenja

V zgodnji fenološki pomladi se najbolj razveselimo prvih znanilk pomladi, ki se običajno že sredi zime odzovejo na vremensko dogajanje. Letos so zaradi toplega vremena pohitele in večinoma zacvetele nekoliko prej kot običajno. V večjem delu Slovenije je zvonček zacvetel več kot 10 dni prej, le v izpostavljenih legah in na Primorskem se je cvetenje približalo povprečju. Podobno je bilo tudi z lesko. Na toplih soncu izpostavljenih legah smo se prvih zvončkov razveselili že v prvih dneh februarja, ki so nato so do konca meseca zacveteli po vsej državi. Na toploto se je odzvala tudi leska, katere cvetenje oziroma stresanje peloda je za alergike prava nadloga. Njihovo prezgodnje prebujanje je v preteklih dveh desetletjih skorajda postalo že pravilo, saj so bile redke pomladi, ko so jih nizke zimske in zgodnje spomladanske temperature zraka pustile mirno spati.

Na feno risanki si lahko ogledate letošnji tempo cvetenja obeh spomladank po Sloveniji na fenoloških postajah ARSO, kjer fenološki monitoring poteka nepretrgoma že od leta 1951 dalje, trenutna fenološka opazovalna mreža pa šteje 44 fenoloških postaj. Preverite lahko tudi vaš spomin na čas cvetenja zvončka in leske v preteklih 20 letih.

Tesna povezanost vremena in podnebja z rastjo in razvojem rastlin je razlog, da sistematična fenološka opazovanja po priporočilih WMO praviloma potekajo v okviru nacionalnih (agro)meteoroloških služb. V zadnjih letih so fenološki podatki bogastvo za preučevanje vpliva podnebnih sprememb. V nadaljevanju vegetacije bomo dodali še druge splošno razširjene rastline, ki jih opazujemo na ARSO.

1. marec 2019

Podvodni svet - neprecenljiva vrednost za človeka in planet

3. marec, Dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

Letošnje geslo Dneva prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst nas vabi k ohranjanju in trajnostni rabi oceanov in morij ter morskih virov.

Živali in rastline prosto živečih vrst v ekonomiji, znanosti, izobraževanju in kulturi pomembno prispevajo k dobrobiti človeka. Še posebno vrednost in vpliv ima življenje v oceanih in morjih, ki prekrivajo več kot 70 % našega planeta. Znanih je skoraj dvesto tisoč vrst živali in rastlin, ki živijo v oceanih in morjih. Veliko vrst je še neraziskanih, verjetno je vseh vsaj milijon. Od biotske pestrosti v morjih in priobalnem pasu je odvisno preživetje skoraj treh milijard ljudi. Morske živali in rastline vplivajo na razvoj celih civilizacije, saj so vir hrane, pa tudi vir surovin za obrt in gradnjo.

prostoživeče živali

Pripete datoteke

25. februar 2019

Okrepljene meritve kakovosti zraka v Novem mestu

Na območju Novega mesta izvajamo od 11. januarja do 10. aprila 2019 okrepljene meritve kakovosti zraka. Kampanja poteka na petnajstih različnih merilnih mestih in obsega različne meritve. Na šestih merilnih mestih spremljamo onesnaženost zraka z delci PM10.

Namen meritev je izboljšati poznavanje lokalne dinamike kakovosti zunanjega zraka ter določiti reprezentativnost obstoječega merilnega mesta, na katerem meritve delcev PM10 potekajo od leta 2010. S primerjavo rezultatov meritev na različnih mikrolokacijah bomo dobili vpogled v lokalno spremenljivost kakovosti zraka. Ocenili bomo lahko na katerih območjih Novega mesta je kakovost zraka primerljiva oziroma boljša ali slabša glede na tisto, ki jo izmerimo na obstoječi merilni postaji.

Pripete datoteke

25. februar 2019

Kakovost zraka v letu 2018

Meritve kakovosti zraka kažejo, da je bila kakovost zraka v Sloveniji leta 2018 boljša kot leta poprej. Razlog je v ugodnih vremenskih okoliščinah, saj so pogoste padavine zniževale ravni ozona v poletnem času, v zimskem obdobju pa je ugodno vplivalo na ravni delcev PM10 odsotnost dolgotrajnih izrazitih temperaturnih obratov, ki onemogočajo razredčevanje izpustov iz malih kurilnih naprav in prometa, ki sta največja vira tega onesnaževala. V zadnjih letih se v Sloveniji soočamo predvsem s čezmerno ravnjo ozona in delcev PM10.

Pripete datoteke

21. februar 2019

Pričenjamo izvajati nadgrajen proces hidrološkega opozorilnega sistema in objavo novega produkta

Pripravili smo nov produkt s katerim želimo trenutne in predvidene hidrološke razmere v Sloveniji dnevno predstaviti tudi v grafični obliki

21. februarja 2019 pričenjamo na Oddelku za hidrološke napovedi izvajati nadgrajen proces hidrološkega opozorilnega sistema in objavo novega produkta na spletni strani ARSO.

Pripravili smo nov produkt s katerim želimo trenutne in predvidene hidrološke razmere v Sloveniji dnevno predstaviti tudi v grafični obliki.

V ta namen smo obstoječo napoved hidroloških razmer v besedi dopolnili z dnevnim izdajanjem grafične napovedi visokovodnih razmer, ki bosta skupaj z napovedjo hidroloških razmer v besedi sestavljala celoto. Grafična napoved se na spletni strani ARSO nahaja pod hidrološko napovedjo v besedi.

Grafični prikaz prikazuje trenutne in predvidene hidrološke razmere za danes in jutri in sicer za posamezna porečja in morsko obalo v Sloveniji. Porečja so obarvana z eno od barv, ki jih uporabljamo v opozorilnem sistemu: zelena-običajne hidrološke razmere, rumena-razlivanja, oranžna-poplave, rdeča-obsežne, silovite poplave*. V primeru ko bo vsaj eno porečje ali morska obala obarvano z oranžno ali rdečo stopnjo ogroženosti, bo izdano tudi posebno opozorilo pred možnimi poplavami.

Poleg opozarjanja z barvno kodo bo v porečjih obarvanih z rumeno, oranžno ali rdečo prikazana tudi ikona, ki označuje predviden tip poplavnega dogodka. Ikona »Poplava« označuje dolinske, kraške poplave in morske poplave, ikona »Hudourniška poplava« pa hudourniške poplave na označenih porečjih oziroma njihovih manjših pritokih.

Dnevna hidrološka napoved

V dnevni hidrološki napovedi v besedi bodo opisane trenutne in predvidene hidrološke razmere v Sloveniji za trenutni dan in praviloma prihodnja dva dneva. Opisane bodo običajne hidrološke razmere kot tudi visokovodne hidrološke razmere s pojavom običajnih, vsakoletnih razlivanj rek ob strugah ali razlivanja morja prek najnižjih delov obale. V grafični obliki napovedi visokovodnih razmer, ki zajema trenutni in prihodnji dan, bodo takšne razmere v posameznih porečjih označene z rumeno barvo, v primeru običajnih hidroloških razmer brez posebnosti, pa z zeleno barvo.

Hidrološko opozorilo

Princip hidrološkega opozarjanja pred poplavami se bo spremenil glede na pričakovano verjetnost in intenzivnost dogodka. Še naprej bomo opozarjali na možnost razlivanj in poplav v besedni in grafični obliki kot do sedaj s to razliko, da bodo imeli status opozorila le tisti predvideni poplavni dogodki za katere bo izdana oranžna in rdeča stopnja ogroženosti. Dogodki z rumeno stopnjo ogroženosti bodo vključeni v dnevno hidrološko napoved in grafično napoved visokovodnih razmer.

Hidrološko opozorilo bo izdano v primeru, ko bo za posamezna porečja predvidena oranžna ali rdeča stopnja ogroženosti zaradi poplav ali pa je takšna stopnja ogroženosti trenutno prisotna na terenu. Oranžno stopnja ogroženosti označuje porečja ali morsko obalo, kjer lahko nastanejo poplave, rdeča stopnja ogroženosti pa porečja ali morsko obalo, kjer lahko nastanejo obsežne ali silovite poplave.
Za visokovodne dogodke za katere bodo porečja ali morska obala označena z rumeno stopnjo ogroženosti, kar ponazarja možnost za običajna vsakoletna razlivanja rek ob strugah ali morja, pa posebnega hidrološkega opozorila ne bomo več izdajali.

15. februar 2019

Povečana potresna aktivnost pri Knežaku

V bližini Knežaka se je od 31. januarja do 15. februarja 2019 zgodil niz več kot 200 šibkih potresov. Potresi so nastali od 10 do 13 km globoko. Najmočnejša med njimi sta tla zatresla 14. februarja ob 3. uri 48 minut in 15. februarja 2019 ob 5. uri 24 minut po lokalnem, srednjeevropskem času. Magnituda teh dogodkov je bila 1,7. Prebivalci na tem območju so čutili 24 izmed teh potresov, po do sedaj zbranih podatkih pa noben izmed teh potresov ni povzročil materialne škode.

Pripete datoteke

14. februar 2019

ARSO uspešno preko zunanje presoje po SIST EN ISO 9001:2015

Agencija Republike Slovenije (ARSO) za okolje je februarja 2019 uspešno prestala obnovitveno presojo sistema vodenja kakovosti po standardu SIST EN ISO 9001:2015. Presojal nas je Slovenski Inštitut za kakovost in meroslovje. Na podlagi uspešne presoje bo podaljšana veljavnost certifikata za naslednja tri leta. ARSO je sicer k preverbi uresničevanja izboljšav zavezan z vsakoletno presojo.

Področja, ki jih želimo tudi v prihodnje razvijati do vedno boljše poslovne prakse so: osredotočenost na odjemalce, voditeljstvo, angažiranost zaposlenih, procesni pristop, neprestano izboljševanje, odločanje na podlagi dejstev, upravljanje odnosov in prepoznavanje oz. obvladovanje tveganj.

ARSO je tako zavezan kakovostnemu izvajanju svojih storitev. Certifikat kakovosti ISO 9001 imamo pridobljen od leta 2004, oba naša laboratorija, umerjevalni in kemijsko analitski, pa sta akreditirana po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Pridobljen imamo tudi certifikat izvajalca navigacijskih služb zračnega prometa za izvajanje nalog letalske meteorologije.

Na ARSO bomo še naprej zagotavljali ustrezno raven kakovosti naših storitev ter odgovarjali na potrebe naših uporabnikov. Neodvisne zunanje presoje so pomembne za sistematičen razvoj organizacije, da bi delovala trajnostno, skladno in učinkovito.


25. januar 2019

Krepitev poročevalske mreže za poročanje o suši

Partnerji mednarodnega projekta DriDanube »Tveganje za sušo v Podonavju« smo se zbrali pri našem češkem partnerju CzechGlobe v Brnu na Češkem, kjer je 24. in 25. januarja potekal sestanek na temo nacionalnih mrež terenskih poročevalcev o posledicah suše, sušnega uporabniškega servisa in nadaljevanja projekta do junija 2019.

V sistem poročanja o posledicah suše v podonavski regiji je trenutno vključenih preko 600 poročevalcev. Vanj je vključena tudi slovenska poročevalska mreža. Podatki poročanj služijo za preverjanje sušnih kazalnikov, ki so pridobljeni s podatki daljinskega zaznavanja v okviru sušnega uporabniškega servisa. S povečevanjem števila poročevalcev se izboljšujejo tudi končni podatki poročevalske mreže v katero se lahko vključi vsakdo, ki je pripravljen enkrat tedensko odgovoriti na krajši vprašalnik.

Vabljeni k poročanju.

foto

18. januar 2019

Podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno, morajo ARSO poročati do 31. 3. 2019

Do 31. 3. 2019 morajo embalerji in pridobitelji embaliranega blaga ter proizvajalci in pridobitelji t. i. servisne embalaže, ki jo dajejo v promet v Republiki Sloveniji, poročati o količinah embalaže dane v promet za leto 2018. Distributerji zelo lahkih nosilnih plastičnih vrečk pa morajo poročati o številu teh vrečk, ki so jih prodali kot nosilne vrečke za pakirane izdelke, ne pa za nepakirana živila, za kar so prvotno namenjene.

Sprememba Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je pričela veljati 8. 7. 2017 (Uradni list RS 35/17), je uvedla obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (vsi, ki dajejo v promet do 15.000 kg embalaže letno).

Pripete datoteke

10. januar 2019

Plimovanje morja v letu 2019

Prognozirano plimovanje morja je napoved višin morske gladine zaradi gravitacijskih vplivov Sonca in Lune. Plimovanje morja je izračunano za mareografsko postajo v Kopru in velja za celotno področje slovenskega morja.

Dejansko gibanje gladine morja se od napovedanega lahko razlikuje zaradi močnejšega vetra, odstopanj od povprečnega zračnega pritiska in lastnega nihanja Jadranskega morja.

Navedene višine morja so prikazane v centimetrih in predstavljajo odmik od srednjega nivoja morja – državnega višinskega datuma Koper 2010.

Srednji nivo morja je 224 cm nad izhodiščem vodomerne letve na mareografu v Kopru in je določen iz niza opazovanj gladine morja v obdobju 21. 5. 1997 do 31. 12. 2015. (Primer: pri navedeni višini gladine morja 60 cm znaša dejanska višina gladine morja na mareografski postaji v Kopru 224 cm + 60 cm = 284 cm.)

morje

3. januar 2019

Za stopinjo preveč

Dokumentarno-izobraževalna oddaja TV Slovenija

Televizija Slovenija je posnela oddajo, v kateri o podnebnih spremembah in njihovem vplivu pripovedujejo zaposleni na Agenciji Republike Slovenije za okolje dr. Andreja Sušnik, mag. Mojca Dolinar in Janez Polajnar, drugi strokovnjaki, ter prebivalci, ki jih vremensko in poplavno dogajanje nenehno opozarja nase in na potrebnost prilagajanja tem spremembam.

Povezane strani

27. december 2018

Ekološko stanje voda v Sloveniji

Poročilo o monitoringu za leto 2017

Ekološko stanje površinskih voda v Sloveniji v letu 2017 je večinoma dobro, kar velja predvsem za obalno morje, v glavnem tudi za vodotoke.

Izstopajo vodotoki severovzhodne Slovenije, kjer je stanje zmerno ali slabše zaradi onesnaževanja s hranili in sprememb hidromorfoloških značilnosti.

Onesnaženost s hranili je tudi v letu 2017 glavni problem slovenskih jezer in zadrževalnikov.

Predstavljeni rezultati so delni, končne ocene ekološkega stanja vseh vodnih teles bodo podane z upoštevanjem več letnih ocen za namen priprave načrtov upravljanja voda za obdobje 2016 do 2021.

21. december 2018

Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave Magna Nukleus

Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala okoljevarstveno dovoljenje Magni Steyr d. o. o. za obratovanje naprave Magna Nukleus za:
· dejavnost površinske obdelave kovin in plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, kjer skupen volumen kadi, v katerih poteka obdelava (brez izpiranja), znaša 395 m3, in
· dejavnost površinske obdelave snovi, predmetov ali izdelkov z uporabo organskih topil z zmogljivostjo porabe organskih topil 414 ton na leto.

Okoljevarstveno dovoljenje je izdano na podlagi 1. odstavka 72. člena Zakona o varstvu okolja in iz njega izhajajočih predpisov ter poleg splošnih zahtev vsebuje:
- okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak,
- okoljevarstvene zahteve za emisije snovi in toplote v vode,
- okoljevarstvene zahteve glede ravnanja z odpadki,
- okoljevarstvene zahteve za emisije hrupa,
- okoljevarstvene zahteve v zvezi s preprečevanjem emisij snovi v tla in podzemne vode,
- druge ukrepe v zvezi o obratovanjem naprave.

Naprava se nahaja v občini Hoče ­ Slivnica.

V upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja so sodelovali stranki udeleženci:
- Občina Miklavž na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju,
- Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov ROVO, Kandijska cesta 36, 8000 Novo mesto in
- Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG, Cesta krških žrtev 53, 8270 Krško.

Ko bo okoljevarstveno dovoljenje dokončno, ga bomo objavili na spletu.

19. december 2018

Zbiranje podatkov o novih nevarnih snoveh v površinskih vodah

Agencija Republike Slovenije za okolje je Evropski komisiji posredovala Poročilo o spremljanju nadzornega seznama snovi v površinskih vodah v Sloveniji za leto 2018.

Na nadzornem seznamu so nekateri farmacevtiki, insekticidi, herbicidi in sredstvo za zaščito pred soncem, ki se uporabljajo v številnih državah članicah in odvajajo v vodno okolje, njihova vsebnost pa se z rednim monitoringom spremlja le redko. Zbrani podatki bodo podlaga za izdelavo ocene tveganja in določitev, katere nove nevarne snovi bodo v bodoče vključene v monitoring in oceno kemijskega stanja površinskih voda.

Rezultati monitoringa v Sloveniji so pokazali prisotnost protivnetne in protibolečinske zdravilne učinkovine diklofenak (komercialni pripravki Voltaren, Naklofen, Olfen), ki pride v površinske vode s komunalnimi odpadnimi vodami, saj običajne komunalne čistilne naprave farmacevtikov praktično ne odstranijo.

Ostale snovi so bile v površinskih vodah pod mejo določljivosti analitske metode, ki pa jo bo potrebno za hormona EE2 in E1 znižati, saj te snovi vplivajo na endokrini sistem že v zelo nizkih koncentracijah.

18. december 2018

Je zabava z ognjemeti lahko opravičilo za onesnaženje zraka?

Ognjemeti izgledajo svojstveno in pričarajo posebno razpoloženje. Pri eksplozijah pa sproščajo snovi, ki zastrupljajo ozračje. Ognjemeti, petarde in iskrice povzročajo veliko in negospodarno onesnaženost ozračja z delci ter predstavljajo tveganje za zdravje.

Vabimo vas, da se ob novoletnih praznovanjih odpoveste ognjemetom in drugi pirotehniki. S tako odločitvijo lahko hitro, brezplačno in učinkovito pripomorete k večji kakovosti zraka.

Pripete datoteke

13. december 2018

Srečanje upokojenih sodelavk in sodelavcev ARSO

13. decembra 2018 so se srečali upokojeni kolegi in kolegice, nekdanji zaposleni na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Petdeset udeležencev je s prisotnostjo, prijetnih vzdušjem in temo pogovorov pokazalo, da so imeli na ARSO vedno svoje mesto strokovnost, sodelovanje in medsebojno razumevanje.

Na srečanju je zbor ARSOpoje starejšim kolegom - ob letu spomina na Miroslava Vilharja (1818 – 1879) - zapel tudi dve njegovi pesmi. Posebej občuteno so interpretirali zadnjo kitico pesmi Lipa: »Bratje naši se hlade radi v tvoji senci, persi, čela in glave opletaje z venci.«

foto

7. december 2018

Potres pri Knežaku 5. 12. 2018

V sredo, 5. 12. 2018, je ob 17.23 zmerno močno streslo v jugozahodni Sloveniji. Potres z magnitudo 3,4 se je zgodil na globini 16 km z nadžariščem 4 km vzhodno od vasi Juršče, njegovi učinki pa so po preliminarnih podatkih dosegli intenziteto IV-V po Evropski potresni lestvici EMS-98.

Pripete datoteke

7. december 2018

ARSO krepi slovensko poročevalsko mrežo za oceno posledic suše

Danes poteka v sklopu Lombergarjevih dnevov delavnica projekta DriDanube za dejavne in bodoče opazovalce za sušo in za preverjanje podatkov novih orodij Agencije Republike Slovenija za okolje (ARSO).

Od 5. do 7. decembra v Večnamenskem kulturno turističnem centru Pesnica pri Mariboru potekajo tradicionalni Lombergarjevi dnevi, ki združujejo Vinogradniški posvet, Poljedelski posvet ter Lombergarjev sadjarski posvet.

Dogodek organizira Kmetijsko gozdarski zavod Maribor v sodelovanju s partnerji. Na stojnici se vse dni predstavlja tudi Agencija Republike Slovenija za okolje z meteorološkimi vsebinami in produkti za podporo kmetijstvu ter projektom DriDanube.

Poročanje o morebitni suši najlažje izvedejo kmetovalci, gozdarji, sadjarji, vinogradniki, meteorologi … Poročevalec na izbrani lokaciji tedensko ocenjuje posledice suše na izbranih kulturah in vlažnost tal in preko spleta sporoča ugotovitve. Po prijavi v aplikacijo prejme na elektronski naslov potrdilo o registraciji z geslom za naslednji vstop.

foto

3. december 2018

Ne onesnažujmo tal!

5. december - Svetovni dan tal

Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) je leta 2013 razglasila 5. december za Svetovni dan tal z namenom ozaveščanja o pomembnosti tal. Ta kompleksen in dragocen naravni vir je potrebno ohranjati in zanj skrbeti. Žal pomembnosti in vrednost tal ne opazimo in jo podcenjujemo.

Vodilna misel letošnjega Svetovnega dneva tal v angleškem jeziku se glasi »Be the solution to soil pollution«. Z njo želi FAO nagovoriti vsakega posameznika, institucije, podjetja, deležnike in odločevalce, da postanejo del rešitve za onesnažena tla. Namen spodbude je dvigniti zavedanje ljudi o pomembnosti tal in vzpodbuditi odločitev za varovanje ter ohranjanje tal, s tem pa za večjo prehransko varnost, človeško blaginjo in zdrave ekosisteme.

logo

Pripete datoteke

29. november 2018

Celotna Državna mreža potresnih opazovalnic posodobljena s pospeškometri

V letu 2018 je Agencija Republike Slovenije za okolje zaključila z namestitvijo seizmoloških pospeškometrov na vse potresne opazovalnice Državne mreže potresnih opazovalnic.

Na potresni opazovalnici je potrebno meriti nihanje tal na čim večjem dinamičnem in frekvenčnem območju. Amplitude tal ob potresu pa so tako zelo raznolike, da noben senzor ne more meriti celotnega pričakovanega razpona nihanj tal. Zato se za celovito spremljanje potresne dinamike na potresnih opazovalnicah državnih mrež postavljajo skupaj seizmometri in pospeškometri. Podatke iz obeh sistemov združi zajemalna enota v merilni sistem, ki beleži izredno šibke potresne signale in močnejše potresne sunke v neposredni bližini lokacije merilnega sistema.

foto

Pripete datoteke

26. november 2018

Negradbeni ukrepi v protipoplavni varnosti

Pretekli teden je v prostorih Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta Antona Melika v Ljubljani potekala okrogla miza na temo Uvrščanja negradbenih ukrepov v načrt urejanja porečij in protipoplavne varnosti.

Dr. Peter Frantar je v uvodu opisal dobre prakse, ki neposredno naslavljajo ukrep izobraževanja in ozaveščanja o poplavni ogroženosti v Poplavni direktivi in izpostavil Akcijo postavljanja oznak visokih voda, ki jo izvajata Zveza geografov Slovenije in Agencija Republike Slovenije za okolje. V skupni akciji se povezujejo Univerza v Ljubljani, Primorska univerza, Univerza v Mariboru, Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV), Agencija Republika Slovenije za okolje (ARSO), Ministrstvo za kolje in prostor (MOP), Zavod za šolstvo Republike Slovenije, Društvo učiteljev geografije Slovenije, učitelji in učenci srednjih in osnovnih šol, občine, lokalna društva in prebivalci poplavnih območij.

Mag. Mojca Dolinar (ARSO) je izpostavila pomembno vlogo učinkovitega spremljanja vodotokov in objavlja opozoril, ki pravočasno dosežejo prebivalce na ogroženih območjih. Oznake visokih voda opozarjajo javnost na variabilnost naravnih pojavov, ki se bodo glede na podnebne scenarije v prihodnosti še stopnjevali.

Državni sekretar za okolje na MOP Simon Zajc je izpostavil pomembno vlogo vključenosti splošnih in strokovnih javnosti v proces upravljanja voda, s tem namenom so izdali javni poziv nevladnim organizacijam k sodelovanju z MOP.

Direktor DRSV Tomaž Prohinar je tudi omenil potrebo po čim boljši obveščenosti in ozaveščenosti prebivalcev o ustreznem ravnanju in obravnavanju voda kot pomembnega prostorskega dejavnika. Omenil je prednost drugih področij pred področjem upravljanja voda, saj imajo večjo zakonsko zaslombo pri odobritvi ali zavrnitvi predlaganih posegov v prostor.

Milan Kobal (nosilec predmetov iz hudourništva na Biotehniški fakulteti UL) je opozoril na pomen odgovornega ravnanja vseh, ki izvajajo sečnjo v gozdovih, saj prav nepospravljene veje in neprimerno odložena hlodovina, kakor tudi les iz nesaniranih gozdov povzročajo zastajanje vode in prelivanje te iz strug polnih lesnega plavja. Tega se, po njihovih študijah, na kilometer struge nabere tudi za 15 m3.

Lidija Globevnik (Društvo vodarjev Slovenije) je med drugim pojasnila, da vodotokom največkrat ne moremo pustiti njihovega naravnega toka in razlivanja, saj so gozdna, kmetijska ali urbanizirana zemljišča, ki segajo prav do vodotokov, praviloma v lasti nekoga, kateremu bi razlivanje vode ali prestavljanje rečnih strug, predstavljalo neposredno škodo. Potrebno je najti kompromis med različnimi vrstami rabe tal.

Predstavnica Gasilske zveze Slovenije Janja Kramer Stajnko je orisala njihovo interventno vlogo pri poplavah, kot tudi dejstvo, da bi lahko ljudje storili mnogo več za varovanja sebe in svojega premoženja. Veliko lahko na tem področju storijo nevladne organizacije ter strokovna združenja, tudi preko podobnih strokovnih dogodkov.

Predstavniki Komisije za hidrogeografijo predlagajo večje vključevanje nevladnih strokovnih javnosti v proces učinkovitejšega in ustreznejšega upravljanja voda, kakor tudi povezovanje delovanje ministrstev (MOP, MKGP).

Državni sekretar Simon Zajc je ob zaključku dogodka omenil, da ravno v teh dneh potekajo pogovori med MOP in MKGP na temo bolj usklajenega delovanja vseh odgovornih inštitucij, kar bo pripomoglo k boljšim rezultatom na področju upravljanja voda ob hkratnem zagotavljanju čim boljšega stanja naravnega okolja in zmanjševanju poplavne ogroženosti.

Akcijo oznak visokih voda opozarja prebivalce, koliko prostora si lahko vode ob velikem deževju nekontrolirano vzamejo zase, zato bo ARSO tudi v prihodnje podpiral postavljanje oznak.

foto

23. november 2018

Kako izslediti sušo

ARSO vabi v svojo poročevalsko mrežo za sušo

V petek, 23. novembra 2018, je Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) v sodelovanju z Visoko šolo za upravljanje podeželja Grm organizirala delavnico na temo »Kako slediti suši z novimi pristopi«.

Na delavnici so sodelovali aktivni poročevalci za sušo in tisti, ki želijo to postati. Seznanili so se z meteorološkimi informacijami ARSO, dostopnimi na spletnih straneh, z aplikacijo »traktorčki«, z modelom za namakanje in izmenjali izkušnje s poročanjem.

Poročevalska mreža za sušo je pomemben del Sušnega uporabniškega servisa v projektu DriDanube - »Tveganje za sušo v Podonavju«. Servis bo uporabnikom omogočal sprotno spremljanje razvoja suše z uporabo satelitskih in drugih meteoroloških podatkov. Informacije, pridobljene s pomočjo satelitov, pa je potrebno preverjati s podatki, pridobljenimi na terenu.

Mreža je večinoma osnovana na prostovoljcih, sodelujejo pa tudi fenološki opazovalci ARSO ter nekatere inštitucije.

Poročevalsko mrežo želimo še okrepiti, zato vas ponovno vabimo, da se pridružiteo slovenski nacionalni poročevalski mreži in pomagate izboljšati produkte in orodja, ki jih za spremljanje suše razvijamo v enajstih državah Podonavja.

Podrobne podatke kako sodelovati pri poročanju dobite pri Ani Žust (ana.zust@gov.si, 01 478 40 74) ali Galu Oblišarju (gal.oblisar@gov.si, 01 478 41 11).

foto

20. november 2018

Podnebne spremembe v Sloveniji v 21. stoletju

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) je 20. 11. 2018 potekala predstavitev podnebnih projekcij za temperaturo, padavine in hidrološke spremenljivke do konca 21. stoletja.

V preteklih desetletjih je podnebje s sušami, poplavami, zmrzalmi, vročinskimi valovi že pokazalo, kako lahko vpliva na naše življe. Glede na to, da podnebnih sprememb ni mogoče ustaviti čez noč, tudi z zelo drastičnimi omejitvami izpustov toplogrednih plinov ne, se bomo morali nanje prilagoditi. Pri tem seveda potrebno vedeti, na kakšne razmere se bomo morali prilagajati.

To je bila glavna motivacija, da je ARSO leta 2016 v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor začel obsežen projekt priprave podnebnih projekcij za Slovenijo: Ocena podnebnih sprememb za Slovenijo v 21. stoletju (OPS21).

foto

16. november 2018

OECD uvrstil Projekt Potresne ogroženosti na seznam inovacij v javnem sektorju

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je Projekt Potresna ogroženost kot primer dobre prakse uvrstila na seznam inovacij v javnem sektorju.

Odmeven in uporaben rezultat projekta je bil razvoj spletnih orodij za oceno potresne ogroženosti Slovenije za potrebe civilne zaščite (povezava POTROG).

Projekt je zasnovala, naročila in financirala Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na Ministrstvu za obrambo. Pri izvedbi so sodelovali Zavod za gradbeništvo, Inštitut za vodarstvo in Urad za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje.

16. november 2018

Gregor Sluga – vršilec dolžnosti generalnega direktorja ARSO

Vlada Republike Slovenije je s 16. 11. 2018 imenovala mag. Gregorja Slugo za vršilca dolžnosti generalnega direktorja Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) do imenovanja generalnega direktorja ARSO, vendar največ za šest mesecev, to je do 15. 5. 2019.

Gregor Sluga, ki je po izobrazbi diplomirani inženir meteorologije in magister znanosti kartografije, je bil do sedaj namestnik generalnega direktorja ARSO, v letih 2008 do 2013 pa vodja sektorja za prizemno meteorološko mrežo. Pred zaposlitvijo na ARSO je delal na Inštitutu za vode in na Statističnem uradu Republike Slovenije.

Med drugim je na ARSO vodil tudi Evropska projekta Bober in Sinica. 36 milijonov evrov vreden Projekt Bober (Boljše Opazovanje za Boljše Ekološke Rešitve), ki je bil uspešno zaključen leta 2015, je omogočil infrastrukturo za celovito spremljanje in analiziranje vodnega kroga v Sloveniji in natančnejše napovedovanje poplav. Cilj Projekta Sinica pa je posodobiti merilno mrežo za spremljanje kakovosti zraka v Sloveniji.

gregor sluga

15. november 2018

Predstavitev rezultatov projekta »Ocena podnebnih sprememb v 21. stoletju«

V torek, 20. novembra 2018, bo ob 9.30 na Agenciji Republike Slovenije za okolje potekala predstavitev projekcij podnebnih sprememb do konca stoletja.

Strokovnjaki bodo predstavili, katere so spremembe podnebne, ki jih pričakujemo v Slovenije, v kolikšni meri se bodo izrazile ter ob kakšnih predpostavkah in s kolikšno negotovostjo jih ocenjujemo.

Predstavitve temeljijo na ugotovitvah projekta Agencije Republike Slovenije za okolje in Ministrstva za okolje in prostor "Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja".

Povezane strani

14. november 2018

Prikaz hidroloških vsebin ARSO študentom Naravoslovnotehniške fakultete

Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) so obiskali študenti prvega letnika magistrskega študija geologije Naravoslovnotehniške fakultete v Ljubljani.

Poudarek seznanitve s poslanstvom ARSO in njegovim delom je bil na hidrogeoloških vsebinah:
- načini meritev in spremljanje podatkov o vodah,
- ocenjevanje količinskega stanja podzemnih voda,
- zahtevnejši hidrološki modelski produkti, s katerimi upravlja ARSO.
Slednje jim bo lahko v pomoč pri študiju in kasnejšem delu.

Obiskali so tudi hidrološko prognozo ter se seznanili s potekom dela in obveščanja ob kriznih okoliščinah. Nazadnje so si študentje ogledali merilno mesto za spremljanje stanja podzemne vode na Vojkovi 1b, ki je bilo zgrajeno v okviru projekta BOBER.

foto

9. november 2018

Začetek nameščanja opreme za spremljanje kakovosti zraka v Projektu Sinica

V sklopu Projekta Sinica je bil na dvorišču Agencije Republike Slovenije za okolje 9. 11. 2018 zjutraj nameščen prvi večji kontejner za naprave, s katerimi bomo spremljali kakovost zraka.

Nameščena oprema bo nenehno beležila ravni dušikovih oksidov, ozona, delcev, črnega ogljika in lahkohlapnih ogljikovodikov v zunanjem zraku. Monitoring bo upošteval tudi vremenske vplive, saj je v Sloveniji kakovost zraka zelo odvisna od njih, olajšano pa bo tudi modeliranje in napovedovanje onesnaženosti zraka.

Namen projekta je ugotoviti vire onesnaženj in spremljanje učinkovitosti ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka.

V sklopu projekta bo nameščenih še enajst večjih kontejnerjev, sedem manjših merilnih postaj, na treh postajah pa bo posodobljena samo merilna oprema.

Iz predstavitvenega letaka projekta:

Pod imenom »sinica« poznamo v Sloveniji 10 vrst ptic. Te živahne, okrogle, pisane pevke lahko opazujemo in poslušamo povsod, kjer so človeška bivališča. Tudi pozimi iščejo hrano v življenjskem okolju, ki si ga vso leto delijo z nami.

Imamo priložnost, da si s sinicami delimo življenjsko okolje s čistim zrakom.

Vsak se lahko odloči, da se bo do okolja obnašal odgovorno. Stopnjo onesnaženega zraka v Sloveniji lahko znižamo tako, da zmanjšamo toplotno izgubo stavb, da zamenjamo zastarele kurilne naprave na les, da ne kurimo na prostem in se ne kratkočasimo z ognjemeti. V kmetijstvu zmanjšajmo uporabo gnojil. V mobilnosti izberimo ustrezen način: javni prevoz, kolo, skiro, rolerje, kotalke, rolko, hojo …

namestitev kontejnerja

Povezane strani

7. november 2018

Izboljšanje kemijskega stanja morja

Nižje vsebnosti organskih kositrovih spojin v slovenskem morju

Onesnaženje morja je rezultat človeških aktivnosti, ki jih izvaja na morju, obali in v zaledju. Potencialni viri so promet, pristaniška dejavnost, komunalne in industrijske odpadne vode in tudi turizem. Onesnaževala v morje zanesejo tudi reke s kopnega.

Koncentracije organskih kositrovih spojin, ki so bile v preteklih letih prisotne predvsem zaradi uporabe v ladijskih premazih, so se v slovenskem morju znižale pod okolijski standard kakovosti. Slovensko morje ima tako po skoraj desetih letih zopet dobro kemijsko stanje.

Pripete datoteke

30. oktober 2018

Po neurjih z močnim vetrom in nalivi

DEŽEVJE
Do 7. ure v torek, 30. 10., zjutraj je v 24-urah največ dežja padlo v Bovcu (165 mm), Ilirski Bistrici (157 mm) in na Zelenici (151 mm). V Ilirski Bistrici je večina dežja, okrog 120 mm, padla v le 8 urah. Nad 100 mm padavin je padlo tudi ponekod na Notranjskem, na širšem območju Julijskih Alp in v Logarski dolini.

VETER
Najmočnejši sunek vetra je bil izmerjen na Kredarici (161 km/h), na Ratitovcu je zapihalo do 138 km/h, na Slavniku do 132 km/h in na Uršlji gori do 115 km/h.
Po nižinah smo sunke vetra od 90 do 100 km/h izmerili v Bovcu, na Letališču Portorož, na boji v Piranskem zalivu, v Kopru, v Ilirski Bistrici in v Podnanosu.

SKUPNA KOLIČINA PADAVIN
Napovedi o skupni količini padavin so se uresničile. Od sobote do torka zjutraj je skupno največ dežja padlo v Bovcu, okrog 440 mm, najmanj pa v Radencih (Pomurje), le 10 mm. Od 200 do 300 mm dežja je padlo na širšem območju Julijskih Alp, do okrog 200 mm pa ponekod v južni in severni Sloveniji. Še več padavin je padlo zahodneje od nas, v hribovitih delih Furlanije-Julijske krajine in v Karnijskih Alpah, kjer so nekatere postaje beležile tudi nad 500 mm dežja.

POPLAVE DRAVE, HUDOURNIŠKIH REK in MORJA
Skladno z napovedmi o izrednih hidroloških razmerah je včeraj sprva popoldne pričelo poplavljati morje. Najbolj izpostavljene dele obale je poplavilo v višini okoli 40 cm. Tekom večera se je gladina prehodno znižala, okoli polnoči pa ponovno dvignila na popoldansko višino. Poplave ob morju so se zgodile kljub nizki astronomski plimi, izjemno velik pa je bil vpliv južnega vetra vzdolž Jadrana in nizkega zračnega tlaka.
Ob močnih dolgotrajnejših nalivih so zelo hitro naraščale tudi hudourniške reke in vodotoki v širšem pasu od Ilirske Bistrice proti severu države. Posamezne reke so se razlile v manjšem obsegu, hitro in močno pa sta narasli Tržiška Bistrica in reka Reka s pritoki. Obe sta poplavljali na izpostavljenih območjih, Tržiška Bistrica in njeni pritoki pa so po zadnjih podatkih zaradi silovitega hudourniškega toka povzročili tudi večjo škodo na rečni infrastrukturi.
V zgodnjih jutranjih urah je na meji z Avstrijo narasla tudi reka Drava. Njen pretok je bil zaradi pravočasnih napovedi in ustreznih ukrepov k sreči manjši od pričakovanega, vseeno pa je Drava najprej poplavila v zgornjem toku, sredi dneva pa bo dosegla konico pretoka in poplavljala tudi v spodnjem toku, dolvodno od Ptujskega jezera.

26. oktober 2018

S pravilnim kurjenjem v malih kurilnih napravah varujemo okolje in zdravje

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) so 26. oktobra 2018, ob pričetku kurilne sezone, predstavili vpliv ogrevanja na kakovost zraka v Sloveniji, pomen pravilnega kurjenja v malih kurilnih napravah in vpliv onesnaženega zraka na zdravje.

Dr. Janja Turšič z ARSO je predstavila vire nastajanja delcev (individualna kurišča, industrija, promet), ki bistveno znižajo kakovost zraka v dolinah in kotlinah ob jasnih dneh brez vetra s toplotnim obratom. V takih dneh lahko naraste delež delcev, ki ga s slabim izgorevanjam biomase prispevajo neučikovite peči, na 50 %.

Mag. Tanja Bolte z MOP je izpostavila pomembnost kurjenja s pravilno pripravljenimi drvmi, redne dimnikarske oskrbe malih kurilni naprav ter sredstev Ekosklada, ki segajo do 100 % nepovratnih spodbud za zamenjavo neučinkovitih kurilnih naprav. Kdor kuri nedovoljene snovi, dodatno zastruplja okolico, pa tudi sebe izpostavlja nevarnosti in dodatnim stroškom, če pride zaradi nepravilnega kurjenja do okvare peči.

Zdravnica Simona Perčič z NIJZ je prikazala učinke delcev na zdravje. Delci ne vplivajo samo na pljuča in povzročajo vnetje dihalnih poti, ampak zaradi prenikanja v druge dela telesa povzročajo visok krvni pritisk, okvare ožilja, aritmijo, razne oblike raka, sladkorno bolezen tipa 2, poškodbe centralnega živčnega sistema ter vplivajo na znižanje kognitivnih sposobnosti.

Povezane strani

26. oktober 2018

Vpis srednjih energetskih naprav v evidenco

Uredba o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev določa, da je potrebno v evidenco vpisati vse kurilne naprave, plinske turbine in nepremične motorje s toplotno močjo enako ali večjo od 1 MW, vendar manjšo kot 50 MW, če za te ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja oziroma so že navedene v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.

Za vpis omenjenih naprav, ki ga izvede upravljavec, ni upravnega postopka. Prijava naprav je omogoča preko prve registracije v aplikaciji in po prejemu gesla od Agencije Republike Slovenije za okolje. Upravljavec od izvedbe vpisa lahko tudi natisne potrdilo o vpisu naprave v evidenco.

25. oktober 2018

Prof. dr. Zdravko Petkovšek (1931 - 2018)

In memoriam

Profesor dr. Zdravko Petkovšek je vzgojil desetine diplomantov meteorologije v Sloveniji. Bil je steber študija in raziskav v meteorologiji v drugi polovici 20. stoletja.

V meteorologijo ga je pripeljala njegova navezanost na naravo. Verjetno pa ja bil glavni povod za njegovo posebno zanimanje za vreme in dogajanja v ozračju jadralno letalstvo.

Kolegi meteorologi so mu hvaležni za vse, kar je naredil za razvoj meteorologije v Sloveniji.

24. oktober 2018

Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji

Poročilo o monitoringu v letu 2016

V letu 2016 je bilo v plitvih vodonosnikih 5,3 milijarde m3 obnovljivih, oz. 3,7 milijarde m3 razpoložljivih količin podzemne vode. To pomeni skoraj 2600 m3 obnovljive oz. 1800 m3 razpoložljive podzemne vode na prebivalca Slovenije.

Skupne odvzete količine podzemne vode so bile 187 milijonov m3, kar predstavlja 3,5 % obnovljivih oz. 5 % razpoložljivih količin podzemne vode. Vsi preizkusi količinskega stanja podzemnih voda so bili ugodni in za podzemne vode na celotnem območju Slovenije v letu 2016 velja DOBRO količinsko stanje.

Poročilo je celovit letni pregled rezultatov monitoringa ter ocene količinskega stanja podzemnih voda v Sloveniji. Podaja pregled in primerjavo glede na obdobje 1981–2010, obdelovalno obdobje 1990–2016 in napovedovalno obdobje NUV do leta 2021.

Količinsko stanje podzemnih voda se ocenjuje s štirimi preizkusi:
• analiza trendov: analizirani so trendi podatkov o gladinah podzemnih voda in malih pretokih izvirov ter modelirane obnovljive količine podzemnih voda primerjane s količinami odvzete podzemne vode;
• analiza vdorov: s poudarkom na možnosti vdorov slane vode je prikazana analiza gladin in parametrov slanosti iz območja Brestovice na Krasu;
• vpliv odvzemov na površinske vode: za površinska vodna telesa s slabim ekološkim stanjem je prikazana analiza možnega vpliva odvzemov podzemne vode na ekološko potreben pretok v vodotokih;
• vpliv na ekosisteme: ocena vpliva odvzemov podzemne vode je podana tudi za kopenske ekosisteme oz. vrste in habitatne tipe, ki so povezani s podzemno vodo.

V prihodnje bo Agencija Republike Slovenije za okolje pozorno spremljala vpliv rabe podzemne vode na območju globokih termalnih vodonosnikov v Murski kotlini. Dosedanje hidrogeološke bilančne analize nakazujejo počasno količinsko obnavljanje vodonosnikov, gladine termalne podzemne vode pa se znižujejo.

podzemne

Povezane strani

23. oktober 2018

Izzivi na področju pridobivanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj

Na Agenciji Republike Slovenije (ARSO) za okolje je 23. 10. 2018 potekalo srečanje z zastopniki podjetij, ki so predstavili svoje poglede na procese pridobivanja dovoljenj.

Posveta so se udeležili minister za okolje in prostor Jure Leben, državna sekretarja Simon Zajc in Aleš Prijon, Generalni direktor ARSO mag. Joško Knez, mag. Suzana Rak Zavasnik, vodja Urada za upravne zadeve in predstavnikih več kot 50 podjetij.

Izzivi ovd ovs

Povezane strani

19. oktober 2018

Spremljanje in ocenjevanje stanja voda v porečju reke Donave

Agencija Republike Slovenije za okolje je od 16. do 18. oktobra 2018 v Ljubljani gostila strokovnjake s področja kemije in biologije držav podpisnic Konvencije o sodelovanju pri varstvu in trajnostni uporabi reke Donave.

Naloge delovne skupine za monitoring in ocenjevanje stanja voda so:
- spremljanje kemijskega in ekološkega stanja voda v porečju Donave v skladu z Vodno direktivo,
- priprava načrta upravljanja voda za porečje Donave,
- priprava in izvedba skupnega monitoringa stanja reke Donave vsakih 6 let,
- izvedba rednega letnega spremljanja stanja voda na reprezentativni mreži merilnih mest na reki Donavi in njenih pritokih,
- poročanje o skupnem prispevku obremenitev reke Donave v Črno morje in
- izvedba medlaboratorijskih primerjalnih testov za zagotavljanje kakovosti analiz v vseh laboratorijih, ki izvajajo analize v porečju Donave.

Večina tokratnega sestanka je bila namenjena pripravi načrta za izvedbo četrte skupne raziskave reke Donave in njenih pritokov, ki se bo pričela na Dan reke Donave, 29. junija 2019, in bo obsegala:
• Analize ciljnih kemijskih snovi, ki vključujejo nove prednostne snovi ali prednostne snovi, za katere so bili določeni revidirani okoljski standardi kakovosti v Direktivi 2013/39/EU, nadzorni seznam snovi, posebna onesnaževala določena za porečje Donave, nezakonite droge, farmacevtike, organofosforne spojine.
• Uporabo novih metod za spremljanje kemijskih snovi: pasivno vzorčenje, effect based tools oz. biološke (bioassay) analize voda.
• Vrednotenje ekološkega stanja na podlagi skupno dogovorjenih metodologij za biološke elemente kakovosti: ribe, bentoške nevretenčarje, fitobentos, fitoplankton, makrofite.
• Analize zooplanktona.
• Uporabo novih metagenomskih pristopov, kot so analiza okoljske DNA (eDNA, DNA v sedimentu ter DNA v organizmih za namene nadgradnje tradicionalnega vrednotenja ekološkega stanja v skladu z vodno direktivo.
• Mikrobiološke analize.
• Prvi skupni monitoring mikroplastike v porečju Donave z enotno metodologijo.
• Enotni sistem kodiranja vzorcev in zbiranja rezultatov analiz v enotni podatkovni bazi.
• Pripravo poročil, objav.

Slovenija bo v skupni raziskavi reke Donave podrobneje spoznala nove trende na področju inovativnih metagenomskih pristopov ocenjevanja ekološkega stanja in nove metodologije za spremljanje kemijskih snovi, njihove uporabne vrednosti in možnosti uporabe v nacionalnem spremljanju stanja voda.

Sodelovanje Slovenije je pomembno tudi z vidika vzpostavitve dolgoročnega sodelovanja med strokovnjaki, inštitucijami in državami porečja Donave zaradi izmenjave znanja, izkušenj in dobrih praks na področju ocenjevanja stanja voda. Slovenija se v skupno raziskavo vključuje prvič s preiskavami kemijskih parametrov in bioloških elementov kakovosti na merilnem mestu Sava Jesenice na Dolenjskem.

icpdr

19. oktober 2018

Ko je vode premalo

Suša v Evropi in Sloveniji

Predstavniki Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) so se udeležili simpozija Vodni dnevi 2018, ki je potekal 18. in 19. oktobra v Portorožu. Prisotnih je bilo okrog 100 udeležencev iz različnih inštitucij povezanih z upravljanjem voda.

V prvem sklopu programa - Voda, narava in okolje - je dr. Andreja Sušnik predstavila temo "Ko je vode premalo" in opisala klimatološki vidik sprememb suše v evropskem in slovenskem prostoru, vpliv podnebnih sprememb ter orodja za sledenje suše, ki smo jih razvili na ARSO.

Predstavljeni so bili tudi izsledki projekta DriDanube. Predstavitvi je sledila diskusija na temo celostnega upravljanja voda. V drugem delu programa je poudarek na ravnanju z blatom čistilnih naprav, odvajanju in čiščenju odpadne vode ter povezavi vodnih virov in pitne vode.

arso - vodarksi dnevi 2018

15. oktober 2018

Postavitev oznake visoke vode v Velenju

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO), Zveza geografov Slovenije, Zavod Republike Slovenije za šolstvo in Društvo učiteljev geografije Slovenije nadaljujejo s postavitvijo oznak visokih voda. Z oznakami in izobraževanjem obveščajo prebivalce in drugo javnost o visokih vodah kot naravnem pojavu, izboljšujejo vedenje o ojezeritvah kraških polj in poplavnih območij rek ter spominjajo na dejstvo, da voda bolj ali manj pogosto zase potrebuje prostor.

Skupaj z Občino Velenje so v petek 12. 10. 2018 postavili oznako visoke vode v Velenju ob poplavah Pake 5. 11. 2012.

Učitelji geografije, ki so sodelovali pri postavitvi tablice, so se 12. 10. in 13. 10. udeležili Tabora DUGS, na katerem so spoznali namen akcije, vloge institucij, ki sodelujejo v akciji, pomen akcije za javnost in izobraževanje. Učitelje so povabili k sodelovanju pri nadaljevanju akcije.

Velenje_oznaka_visoke_vode

12. oktober 2018

Kaj za Slovenijo pomeni 1,5 °C namesto 2 °C toplejše Zemljino površje

Pri globalnem cilju 2,0 °C v Sloveniji pričakujemo dvig temperature za okoli 3 °C nad temperaturo konec 19. stoletja, pri cilju 1,5 °C pa bi se v Sloveniji dvig ustalil nekaj desetink pod 3 °C. Tako pri temperaturnih kot padavinskih spremembah lahko v Sloveniji pri globalnem cilju 1,5 °C pričakujemo znatno manjše posledice kot pri cilju 2,0 °C. To pomeni, da v primeru cilja 2 °C lahko pričakujemo več vročih dni, daljše in izrazitejše vročinske valove ter bolj izrazite nalive.

Morska gladina se bo na naši obali zvišala v vsakem primeru. Razlika med enim in drugim ciljem je nekaj decimetrov ob koncu stoletja.

Pripete datoteke

10. oktober 2018

Meteorologi ARSO obiskali katalonsko meteorološko službo

V preteklem tednu so meteorologi Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) na povabilo direktorja Oriola Puiga obiskali Katalonsko meteorološko službo, ki na področju meteorologije v Kataloniji izvaja primerljive naloge kot ARSO.

Sodelovanje med ARSO in Katalonsko meteorološko službo se je pričelo spomladi 2017 po obisku njihovih predstavnikov v Sloveniji. Dosedanje sodelovanje je bilo osredotočeno na numerično modeliranje vremena ter izmenjavo izkušenj pri uporabi družbenih medijev.

Obisk je odprl možnosti za širitev sodelovanja pri modeliranju razvoja megle in vpliva vremena na stanje na cestah, spremljanju trenutnega vremena s spletnimi kamerami ter samodejnimi radiosondažnimi meritvami, razvoju orodij za spremljanje suše, zagotavljanju sledljivosti referenčnih meteoroloških merilnikov in usposabljanju na tem področju ter uporabi avdio-vizualnih orodij in družbenih medijev za obveščanje in ozaveščanje javnosti.

Po velikosti, obsegu nalog in ravni storitev sta naša in katalonska meteorološka služba primerljivi. Le na področju letalske meteorologije pa si katalonski kolegi še prizadevajo za pridobitev certifikata usposobljenega izvajalca te navigacijske službe.

Poleg sedeža službe v Barceloni smo obiskali njihov meteorološki radar na Pandelli, ki je po zmogljivostih primerljiv z našim radarjem na Pasji ravni.

meteo_katalonija

10. oktober 2018

V sklopu Projekta DriDanube z japonskimi strokovnjaki o financiranju zmanjševanj tveganj zaradi suše

Za odpravljanje posledic suše 90 % sredstev, za preventivo 10 %. Kako spremeniti razmerje v korist preventive.

V sklopu projekta DriDanube razvija Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) model optimalnega upravljanja s sušo v regiji Podonavja. Državne sheme upravljanja s sušo vzpostavljajo strukturo institucij, ki morajo sodelovati za uspešno delovanje. V shemi so določene naloge in odgovornosti institucij (kdo, kaj, kdaj, kako, kje, koliko).

Ob postavljanju državnih shem (glej skico), pa tudi na globalni ravni se ugotavlja, da je delež sredstev, namenjenih za upravljanje s sušo, podoben višini sredstev za druge naravne nesreče, povezane z vodo. Za preventivo je namenjenih okrog 10 % sredstev, 90 % pa odpravljanju posledic.

Da bi pridobili najnovejša znanja za spremembo te prakse, se je ARSO v sodelovanju z Globalnim vodnim partnerstvom povezal z eksperti Panela za vodo in vodo vezane naravne nesreče, ki ga vodi Japonsko Ministrstvo za zemljišča, infrastrukturo, transport in turizem in z Japonskim nacionalnim inštitutom za politične študije.

V Bukarešti bo 9. oktobra 2018, v prostorih Nacionalne romunske meteorološke administracije, posvet o politikah za zmanjševanje tveganja na vodo vezanih naravnih nesreč in o osnovnih principih investicij in financiranja upravljanja s sušo. Zaključki posveta bodo vključeni tudi v Strategijo upravljanja s sušo, ki jo ARSO pripravlja v sklopu projekta.

Dogodku bo sledil še sestanek projektne skupine projekta DriDanube.

Model_optimalnega_upravljanja_dridanube_bukaresta

Povezane strani
Pripete datoteke

8. oktober 2018

ARSO obiskale nevladne organizacije s področja okolja

Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) so obiskali predstavniki nevladnih organizacij s področja okolja (NVO). Namen obiska je doseči boljše razumevanje strukture in delovanja upravnega sistema ARSO ter učinkovitejše ravnanje NVO.

NVO, ki imajo status organizacije na področju varstva okolja ali narave, ki deluje v javnem interesu, so lahko stranski udeleženci v upravnih postopkih s področja varstva okolja in narave pridobivanja okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj samo z s sklicevanjem na ta status. Da bi lahko to pravico v postopkih uveljavljali smiselno in učinkovito, so NVO zaposleni njihovim predstavnikom skupaj s prostori ARSO predstavili tematike:
- spremljanje stanja kakovosti tal, zraka in voda onesnaževal v zrak, vodo in tla,
- spremljanja kakovosti zraka in kemijskega stanja voda,
- klimatskih sprememb.

Tudi NVO, ki tega statusa nimajo, si lahko s podatki o okolju, ki jih pridobiva ARSO, in s strokovnimi informacijami pomagajo pri uresničevanju svojega poslanstva.

Predstavniki NVO (Umanotera, Slovensko društvo za zaščito voda, CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp, Društvo Smetumet so.p., Inštitut za uporabno ekologijo Maribor, Jamarska Zveza Slovenije, DOPPS, Ribiška zveza Slovenije, CI Fondovi bloki, Alpe Adria Green, Pravno-Informacijski center nevladnih Organizacij) so si gledali še vremensko in hidrološko prognozo ter umerjavalni, kemijski in biološki laboratorij.

5. oktober 2018

Kemijsko in ekološko stanje površinskih voda v Evropi in Sloveniji

Cilj Vodne direktive je varovanje vodnega okolja in, kjer je potrebno, izboljšanje kakovosti voda. Da bi dosegla ta cilja z vidika kemijskega stanja, je Evropska unija za države članice postavila enotne kriterije ocenjevanja kemijskega stanja površinskih voda. Določila je tudi seznam t. i. prednostnih nevarnih snovi. Zanje so bile določene tudi enotne mejne vrednosti oz. okoljski standardi. Le-ti so praviloma precej strožji kot mejne vrednosti za pitno vodo in varno hrano, saj so postavljeni tako, da ne ščitijo le človeka, pač pa celoten ekosistem.

V Evropi je tretjina površinskih voda v dobrem ekološkem stanju, Slovenija pa je s skoraj 60 % visoko
nad evropskim povprečjem. Za doseganje ciljev Vodne direktive z vidika ekološkega stanja pa bodo
potrebni ukrepi in prilagoditve človekovih dejavnosti, ki bodo omogočale povrnitev in ohranitev
ključnih vodnih združb in procesov. Pri tem lahko Slovenija izkoristi svoje naravne danosti in dobro
ohranjeno okolje.

Pripete datoteke

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Obvestila
Razpisi
Javna naznanila

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO