English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljanaravapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > varstvo okolja > odpadki > obrazci
Varstvo okolja

ODPADKI - Obrazci

Letno poročilo o ravnanju z odpadki za preteklo koledarsko leto

Kdo mora poročati

poročati morajo izvirni povzročitelji, ki presegajo VSE spodnje pogoje:

  • nastalo je več kot 10 ton odpadkov in
  • nastalo je več kot 5 kg nevarnih odpadkov in
  • zaposlovali so več kot 10 zaposlenih,

Če ne izpolnjujete vse treh zgornjih pogojev, niste zavezani za poročanje in ne pošiljajte ničesar.

(Pravna podlaga: 2. točka 7. odstavka Uredbe o odpadkih (poročati ni potrebno pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posameznikom, pri katerih je v letu 2020 zaradi njihove dejavnosti nastalo manj kot 10 ton odpadkov ALI manj kot 5 kg nevarnih odpadkov ALI so zaposlovali manj kot 10 oseb)

Kako poročati

V spodnji datoteki preverite, ali so podatki pravilni in nam to sporočite na e-naslov odpadki.arso@gov.si, pri čemer obvezno navedite matično ali davčno številko vašega podjetja.

Datoteka vsebuje letna poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2020, ki jih je kreirala aplikacija IS-Odpadki na osnovi veljavnih evidenčnih listov in na osnovi podatkov o skladiščenih količinah odpadkov na 31. 12. 2019 iz poročil za leto 2019. V njej so navedeni samo izvirni povzročitelji, pri katerih so bili v letu 2020 preseženi vsi trije zgoraj omenjeni pogoji (v juliju so zaposlovali 10 oseb ali več, nastalo je 10 ton odpadkov ali več, nastalo je 5 kg nevarnih odpadkov ali več).

V primeru, da podatki za vaše podjetje niso objavljeni, vendar na osnovi lastnih evidenc ugotavljate, da presegate zgornje tri kriterije (7 odstavek 29. člena Uredbe o odpadkih), izpolnite spodnji obrazec v skladu s spodnjimi navodili za koledarsko leto 2020 in ga oddajte na odpadki.arso@gov.si

V objavljenih verzijah V0 ni podatkov o skladiščenih odpadkih na dan 31. 12. 2020 in podatkov o oddanih odpadkih v nadaljnje ravnanje v tujino v letu 2020.

(Pravna podlaga: Izvirni povzročitelji odpadkov morajo najkasneje do 31. 3. 2021 oddati poročila o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za leto 2020, kot zahteva 29. člen Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) . Zavezanci lahko poročila oddajo v informacijskem sistemu IS-Odpadki ali na Excelovem obrazcu, v kolikor niso uporabniki IS-Odpadki.)

Poročilo o izvedeni sortirni analizi mešanih komunalnih odpadkov

Skladno z 21. členom Uredbe o obvezni občinski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18) mora izvajalec obvezne občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov pred oddajo mešanih komunalnih odpadkov (20 03 01) v obdelavo zagotoviti sortirno analizo, s katero ugotovi njihovo sestavo. Objavljen je Excel obrazec za oddajo poročila o izvedeni sortirni analizi mešanih komunalnih odpadkov za leto 2020. Izvajalci javnih služb zbiranja komunalnih odpadkov lahko poročilo oddajo tudi v spletni aplikaciji IS-Odpadki.

Obrazec poročila o izvedeni sortirni analizi mešanih komunalnih odpadkov (20 03 01) [xlsx, 200.4 KB]

Poročilo o izvedenih aktivnostih obveščanja uporabnikov

Skladno s 23. členom Uredbe o obvezni občinski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17 in 60/18) mora izvajalec obvezne občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov uporabnike obveščati o pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru. Objavljen je Word obrazec za oddajo poročila o aktivnostih iz prvega odstavka tega člena.

Obrazec poročila o izvedenih aktivnostih iz prvega odstavka 23. člena Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov [docx, 14.1 KB]

Ravnanje z odpadki - splošno

OBVESTILO - pred oddajo vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja:

Vse upravljavce naprav za ravnanje z odpadki, ki želijo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, obveščamo, da so v Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l.RS št. 51/14 in 57/15) v Prilogi 1 določeni posegi, za katere je presoja vplivov na okolje vedno obvezna, in posegi, za katere se lahko obveznost presoje vplivov na okolje določi v predhodnem postopku, v kolikor se ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje. Uredba v Prilogi 2 določa merila, na podlagi katerih se v predhodnem postopku ugotavlja, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje ali ne. Merila se nanašajo na količine odpadkov nenevarnih in nevarnih, zmogljivost naprave, na značilnosti posega, lokacijo nameravanega posega ter na značilnosti možnih vplivov na okolje.

Zaradi omenjenih določil obveščamo vse upravljavce naprav, ki želijo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, da preverijo, ali je za njihov poseg obvezen predhodni postopek, saj se mora ta postopek izvesti pred pridobitvijo okoljevarstvenega dovoljenja.

Za začetek predhodnega postopka mora nosilec nameravanega posega na Agencijo RS za okolje posredovati zahtevo na obrazcu iz Priloge 3, ki je prav tako sestavni del Uredbe. Obrazec najdete na spletni strani: PVO - predhodni postopek

Obrazci, ki so na voljo za oddajo vlog in obratovalnih monitoringov, so izdelani v okolju Windows MS Office in delujejo v vseh okoljih,ki so popolnoma kompatibilna s tem okoljem.
Uporabniki, ki delajo v okoljih, ki niso v celoti kompatibilna z okoljem Windows MS Office, lahko predvsem naletijo na težavo, da določeni ali vsi ActiveX objekti ne bodo delovali.

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Ravnanje z izrabljenimi vozili

Ravnanje z embalažo in odpadno embalažo

Ravnanje z baterijami in akumulatorji

Gradbeni odpadki in zemljina

Ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki

Razno

Načrt odstranjevananja PCB

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
Fax: +386 (0)1 4784 052
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO