English

O agenciji

   vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > podatki > arhiv
Vode

MESEČNE STATISTIKE

Preglednice v obliki Excel vsebujejo podatke o mesečnih in letnih pretokih ter temperaturah slovenskih rek in vodostajev jezer. Določene vodomerne postaje na rekah imajo prav tako samo podatke o vodostajih. Razdelitev preglednic je po interni hidrografski delitvi Slovenije na 9 porečij, kar predstavlja 9 Excelovih datotek. Vsaka datoteka vsebuje liste z vodomernimi postajami v porečju ter vrednostmi značilnih mesečnih parametrov.

Mesečna povprečja so pridobljena iz arhivske baze hidroloških podatkov. V kolikor pri pregledovanju ali analizah podatkov opazite kakršnokoli napako ali nepravilnost, nas prosim nanjo opozorite na email: gp.arso@gov.si s pripisom za hidrološke statistike. Napako bomo v čimkrajšem času preverili in popravili v tabelah. Vnaprej se vam zahvaljujemo za poslana obvestila, saj bomo tako lažje, hitreje in učinkoviteje odpravljali opažena neskladja, kar je v interesu vseh nas.

Tables in Excel present the monthly and yearly discharge and temperature data of Slovenian rivers and the water level data of Slovenian lakes. Specific river gauging stations also contain only water level data. The area distribution is made on internal hydrographical units in Slovenia: 9 watersheds that represent 9 Excel tables. Every file contains data with water gauging stations in the watershed and its characteristical monthly data.

Mean monthly values are obtained from hydrological database. In case you notice any kind of incorrect or problematic value, please notify us on email: gp.arso@gov.si with subject for hydrological statistics. The sent messages will be checked and corrected as soon as possible. We thank you in advance for all the notifications that will help us improve our hydrological database.

Seznam vodomernih postaj - Water Gauging Station List [xlsx, 113.8 KB]

Karte vodomernih postaj (vključite sloj "Merilna mesta", "Infrastrukturne službe")

Pretok / Discharge

Temperature

Jezera / Lakes

RAZLAGA KRATIC (explanation):

VODOSTAJ / Water level

Hnk – najnižji vodostaj – konica / the lowest water level – extreme
Hnp – najnižji vodostaj – dnevno povprečje / the lowest water level – daily average
Hs – srednji vodostaj / mean water level
Hvp – najvišji vodostaj – dnevno povprečje / the highest water level – daily average
Hvk – najvišji vodostaj – konica / the highest water level – extreme

PRETOK / Discharge

Qnk – najmanjši pretok – konica / the lowest discharge – extreme
Qnp – najmanjši pretok – dnevno povprečje / the lowest discharge – daily average
Qs – srednji pretok / mean discharge
Qvp – največji pretok – dnevno povprečje / the highest discharge – daily average
Qvk – največji pretok – konica / the highest discharge – extreme

TEMPERATURE

Tmin – najnižja temperatura / the lowest temperature
Ts – povprečna temperatura / mean temperature
Tmax – najvišja temperatura / the highest temperature

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
gp.arso@gov.si

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO